HẮN LÀ AI MÀ HẮN TỰ ĐỘNG ĐỒNG Ý CHO THUÊ ĐẤT VIỆT ĐÚNG LÀ TƯỞNG THÚ CỦA MỘT BĂNG ĐẢNG CÓ TỔ CHỨC